TERMS & PRIVACY POLICY AICHAT

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG & CHÍNH SÁCH BẢO MẬT AIChat

AIChat được thiết kế để không bao giờ thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào của người dùng. Tin nhắn và cuộc gọi trên AIChat không thể bị truy cập bởi chúng tôi hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác, vì chúng luôn được mã hóa đầu cuối, riêng tư và bảo mật. Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi được trình bày dưới đây.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Ứng dụng AIChat (AIChat) sử dụng công nghệ bảo mật tiên tiến và mã hóa đầu cuối để cung cấp tin nhắn riêng tư, các cuộc gọi Internet và các dịch vụ khác cho người dùng trên toàn thế giới. Bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi (“Điều khoản”) bằng cách cài đặt hoặc sử dụng các ứng dụng, dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi (“Dịch vụ”).

1. Về dịch vụ của chúng tôi

Đăng ký tài khoản. Bạn tạo tài khoản bằng cách đăng ký Dịch vụ của chúng tôi qua số điện thoại của bạn. Bạn đồng ý nhận tin nhắn văn bản và các cuộc gọi điện thoại (từ chúng tôi hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi) với mã xác minh để đăng ký Dịch vụ của AIChat.
Quyền riêng tư của dữ liệu người dùng. AIChat không bán, cho thuê hoặc kiếm tiền từ dữ liệu hoặc nội dung cá nhân của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu cách chúng tôi bảo vệ thông tin bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ của AIChat. Để sử dụng AIChat, bạn đồng ý với các điều khoản liên quan đến thu thập dữ liệu như được mô tả trong Chính sách bảo mật.
Phần mềm. Để kích hoạt các tính năng mới và chức năng nâng cao, bạn đồng ý tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho AIChat.
Phí và thuế. Bạn chịu trách nhiệm về dữ liệu và phí của nhà cung cấp dịch vụ di động và thuế liên quan đến các thiết bị mà bạn sử dụng AIChat.

2. Sử dụng AIChat

Điều khoản và chính sách. Bạn phải chấp hành các điều khoản sử dụng dịch vụ AIChat trong khi sử dụng ứng dụng này. Nếu chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn vì vi phạm Điều khoản, bạn sẽ không thể tạo được tài khoản khác nếu không có sự cho phép của chúng tôi.
Sử dụng hợp pháp. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp, được ủy quyền và được chấp nhận. Bạn sẽ không sử dụng (hoặc hỗ trợ người khác sử dụng) Dịch vụ của chúng tôi mà:

 • (a) Vi phạm điều khoản của AIChat, quyền của người dùng, bao gồm quyền riêng tư, công khai, sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác;
 • (b) Gửi các liên lạc bất hợp pháp
Có hại cho AIChat. Bạn không được (hoặc hỗ trợ người khác) truy cập, sử dụng, sửa đổi, phân phối, chuyển nhượng hoặc khai thác Dịch vụ của chúng tôi một cách trái phép hoặc gây hại cho Dịch vụ hoặc hệ thống của AIChat.
Ví dụ: bạn không được:
 • (a) Truy cập hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc hệ thống của chúng tôi;
 • (b) Phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của AIChat;
 • (c) Tạo tài khoản trên AIChat thông qua các phương tiện trái phép hoặc tự động;
 • (d) Thu thập thông tin về người dùng của AIChat dưới bất kỳ hình thức trái phép nào;
 • hoặc
 • (e) bán, thuê hoặc tính phí cho AIChat.
Giữ tài khoản của bạn an toàn. AIChat đảm bảo tính bảo mật và không có khả năng truy cập tin nhắn của bạn. Bạn có trách nhiệm giữ an toàn cho thiết bị và tài khoản AIChat của bạn. Nếu bạn mất điện thoại, hãy làm theo các bước trên trang Hỗ trợ của chúng tôi để đăng ký lại AIChat. Khi bạn đăng ký với một thiết bị mới, thiết bị cũ của bạn sẽ ngừng nhận tất cả tin nhắn và cuộc gọi, và các tin nhắn tại thiết bị cũ cũng không được hiển thị trong thiết bị mới.
Dịch vụ của bên thứ ba. Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với các trang web, ứng dụng, nội dung của bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ khác. Khi bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của họ chi phối việc bạn sử dụng các dịch vụ đó.

3. Quyền lợi của bạn và AIChat

Quyền lợi của bạn. Bạn sở hữu thông tin bạn gửi thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải có quyền đối với số điện thoại bạn sử dụng để đăng ký tài khoản AIChat.
Quyền lợi của AIChat. Chúng tôi sở hữu tất cả bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, logo, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm AIChat. Bạn không được sử dụng bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, logo, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm AIChat trừ khi bạn có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

4. Cập nhật

AIChat có thể cập nhật các Điều khoản theo thời gian. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi xác nhận rằng bạn chấp nhận Điều khoản cập nhật và thay thế mọi Điều khoản trước đó. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản của chúng tôi, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ của AIChat.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

AIChat sử dụng công nghệ bảo mật tiên tiến và mã hóa đầu cuối để cung cấp dịch vụ nhắn tin và gọi Internet cho người dùng. Các cuộc gọi và tin nhắn của bạn luôn được mã hóa, do đó không bao giờ có thể được chia sẻ hoặc xem bởi bất kỳ ai trừ chính bạn và người nhận.
Thông tin bạn cung cấp. Thông tin tài khoản. Bạn đăng ký số điện thoại khi tạo tài khoản trên AIChat. Số điện thoại được sử dụng để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn và những người dùng AIChat khác. Bạn có thể tùy ý thêm thông tin khác vào tài khoản của mình, chẳng hạn như tên và ảnh đại diện. Thông tin này được mã hóa đầu cuối.
Tin nhắn. AIChat không thể giải mã hoặc truy cập nội dung tin nhắn hoặc cuộc gọi của bạn. Lịch sử tin nhắn của bạn được lưu trữ trên các thiết bị của riêng bạn.
Thông tin kỹ thuật bổ sung được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, bao gồm mã thông báo xác thực được tạo ngẫu nhiên, khóa, mã thông báo đẩy và các tài liệu khác cần thiết để thiết lập cuộc gọi và truyền tin nhắn. AIChat giới hạn thông tin kỹ thuật bổ sung này ở mức tối thiểu cần thiết để vận hành Dịch vụ.
Liên lạc. AIChat có thể phát hiện thấy người trong danh sách liên lạc của bạn là người dùng của AIChat. Thông tin từ danh bạ trên thiết bị của bạn có thể được băm mật mã và truyền đến máy chủ để xác định danh bạ nào được đăng ký.
Hỗ trợ người dùng. Nếu bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ người dùng của AIChat, mọi dữ liệu cá nhân bạn được chia sẻ với chúng tôi chỉ được lưu giữ cho mục đích nghiên cứu vấn đề và liên hệ với bạn để giải quyết trường hợp của bạn.
Quản lý thông tin của bạn. Bạn có thể quản lý thông tin cá nhân của mình trong Cài đặt ứng dụng AIChat. Ví dụ: bạn có thể cập nhật thông tin hồ sơ của mình trong mục Cài đặt ứng dụng.
Thông tin chúng tôi có thể chia sẻ
Các bên thứ ba. Chúng tôi làm việc với các bên thứ ba để cung cấp một số Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: Nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi gửi mã xác minh đến số điện thoại của bạn khi bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp này bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của họ để bảo vệ thông tin đó. Nếu bạn sử dụng các Dịch vụ bên thứ ba khác như YouTube, Spotify, Giphy, v.v. liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, Điều khoản và Chính sách bảo mật của họ sẽ chi phối việc bạn sử dụng các dịch vụ đó.
AIChat có thể chia sẻ thông tin của bạn trong một số trường hợp khác:
 • Để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu chính phủ có thể thi hành.
 • Để thực thi các Điều khoản hiện hành, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm năng.
 • Để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật
 • Để bảo vệ chống lại tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của AIChat, người dùng
Cập nhật
Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách bảo mật này khi cần thiết. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi xác nhận rằng bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư được cập nhật. Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật AIChat này được cập nhật và có giá trị từ ngày 1 tháng 10 năm 2019.